Verjaren binnenkort

26/09Maarten Deroey
26/09Marie Baeten
26/09Marie Buysschaert
29/09Peter Minnoye
29/09Ellen Schotte
01/10Louise Lagae
01/10Nore Peeters
02/10Gerd Van den Bosch
03/10Simon Venmans
03/10Maxe Hermans

Huishoudelijk reglement Volley Haasrode Leuven VZW

Terug

Diegene die zich aansluit of zich ten dienste stelt als trainer, vrijwilliger of ouder bij de volleybalclub Haasrode Leuven VZW verklaart zich akkoord met onderstaande afspraken/regels en stemt er mee in om zich er ook aan te houden. We hebben deze afspraken/regels samengesteld zodat iedereen binnen de club weet hoe hij/zij zich moet gedragen en wat we van elkaar mogen verwachten.

Artikel 1 : Omgangsvormen voor iedereen

 • Tijdens trainingen en wedstrijden, maar ook daarvoor en daarna, betonen we respect voor medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, trainers/coaches, ouders en publiek.
 • Iedere speler/speelster neemt in de mate van het mogelijke steeds deel aan alle sportieve en extra-sportieve organisaties van de club. Een afwezigheid kan enkel mits een goede verantwoording en wordt steeds persoonlijk en vooraf aan de betrokken trainer of coach meegedeeld.
 • Als er geen begeleiding in de buurt is is de kapitein van het team verantwoordelijk voor de groep. De andere teamleden volgen zijn aanwijzingen op.
 • Het is niet toegestaan om actief aan trainingen van andere clubs deel te nemen voor het einde van de competitie. Uitzonderingen worden besproken met het bestuur.
 • Iedereen werkt mee aan de goede sfeer in de ploeg en de club.
 • Mails worden beperkt tot mededelingen. Zeker moet men vermijden om frustraties neer te schrijven. Liever het meningsverschil met de desbetreffende persoon of personen rond de tafel uitpraten.

Artikel 2 : Netheid, hygiëne en kledij

 • Na de training en de wedstrijd neem je een douche.
 • De kleedkamer wordt steeds netjes achtergelaten. De speler die als laatste de kleedkamer verlaat kijkt even na of dit het geval is.
 • Meegebrachte blikjes, koekjes e.d. worden netjes in de afvalemmer gedeponeerd.
 • Gevonden voorwerpen worden afgegeven aan de zaalwachter (Heverlee) of de verantwoordelijke in de cafetaria (Haasrode).
 • Na elke training of wedstrijd ruimen we samen op vooraleer we naar de kleedkamer 'vluchten'.
 • Iedere speler/speelster is verantwoordelijk voor / draagt zorg voor de uitrusting die door de club ter beschikking werd gesteld. Elke onregelmatigheid hieromtrent dient gemeld aan de verantwoordelijke van de kledij.
 • Alle kledij zit in de sportzak en blijft niet achter in de kleedkamer.
 • Tijdens wedstrijden en trainingen dragen we geen hoofddeksels, ringen, horloges of andere sieraden.

Artikel 3 : Afspraken omtrent tijdstippen trainingen/wedstrijden

 • Iedereen is 5 minuten voor aanvang van de training en 40 minuten voor aanvang van een wedstrijd aanwezig in de sporthal, en dit in kledij.
 • Bij een wedstrijd op verplaatsing is iedereen 10 minuten voor het vertrekuur op de aangeduide vertrekplaats aanwezig.
 • Is het onmogelijk om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn, dan geef je dit vooraf door aan de trainer of coach.
 • Als je niet op de laatste training voor een wedstrijd aanwezig bent geweest informeer je zelf bij de trainer of coach wanneer je moet spelen.

Artikel 4 : Omgangsvormen

Voor trainers en coaches

 • De trainer/coach heeft een voorbeeldfunctie. Hij/zij is dus steeds in orde met kledij, op tijd komen, naleven van gemaakte afspraken, e.d.
 • Trainers en coaches zijn verantwoordelijk voor een correcte communicatie naar spelers en ouders.
 • Trainers zijn steeds bereid spelers en ouders te woord te staan indien zij hierom vragen. Uiteraard gebeurt dit niet tijdens de training of wedstrijd.
 • Een trainer of coach zorgt zelf voor vervanging indien hij niet kan aanwezig zijn.
 • De trainer of coach beslist wie er speelt.
 • De trainer of coach draagt de verantwoordelijkheid voor de hele groep.
 • De trainer stimuleert zijn ploeg om zoveel mogelijk aan de activiteiten van de club deel te nemen.

Voor spelers

 • Alle activiteiten geschieden in groepsverband (trainingen, wedstrijden, clubactiviteiten, opruimen zaal, …).
 • Spelers volgen steeds de richtlijnen van de trainer of coach.
 • Problemen worden met de betrokken trainer of ploegafgevaardigde besproken.
 • Elke blessure wordt vóór aanvang van iedere activiteit persoonlijk aan de trainer gemeld.
 • Tijdens de trainingen of wedstrijden verlaten we de sporthal enkel mits goedkeuring van de trainer of coach.
 • Tijdens de drankpauzes blijven we in de sporthal.
 • Tijdens training en wedstrijd maken de spelers geen gebruik van mobiele telefoons.
 • Bij time-out verzamelen alle spelers/speelsters, ook de reservespelers/speelsters, zich rond de coach.
 • Na de training of wedstrijd wordt al het gebruikte materiaal netjes weer weg geborgen.
 • Reservespelers/speelsters zitten tijdens de wedstrijd op de reservebank of staan ter beschikking van de coach. Ze zijn ten allen tijde klaar voor een eventuele wissel.
 • Reservespelers dragen de verantwoordelijkheid voor de ballen en alle andere spullen, zowel voor als tijdens de wedstrijd.
 • Word je tijdens een training weggestuurd, dan verlaat je de sporthal niet. Na de training volgt een gesprek met de trainer.
 • Elke opdracht die gevraagd wordt door de club wordt spontaan uitgevoerd tenzij men een grondige redenen heeft om dit niet te doen. Hier dient men wel de manager van de club op de hoogte te brengen.

Voor ouders

 • Tijdens de wedstrijden nemen de ouders plaats op de tribunes en niet op de reservebank.
 • Ook ouders gedragen zich beleefd tegenover coaches, scheidsrechters, tegenstanders en vrijwilligers van de club.
 • Uiteraard zijn wij blij als ouders ons willen helpen (bv. als ploegafgevaardigde, coach, schrijver of aan het scorebord).
 • Als je het niet eens bent met de gang van zaken bespreek je dit na de wedstrijd of training met de trainer of coach. Bij geschil kan men contact opnemen met de manager van de club.
 • Elke vorm van discussie wordt op een constructieve manier gevoerd.
 • Als er iets is wat uw kind aangaat, bespreek dit met de trainer of coach. Ouders verlenen hun samenwerking hiervoor.
 • Indien er al dan niet vertrouwelijke conflicten ontstaan kan men steeds terecht bij onze ombudsman Eric Buedts.